Wednesday, November 21, 2012

Antara Dakyah Sesat Syiah


1)Tokoh ulama Syiah iaitu al-Majlisi dalam kitabnya Hayatul Qulub 2:700 cetakan Tehran menyebutkan: “Sungguh al-Ayyaasyi meriwayatkan dengan sanad yang masyhur dari ash-Shadiq bahawa Aisyah dan Hafsah keduanya dilaknat oleh Allah begitu pula kedua bapanya kerana kedua wanita tersebut telah membunuh Rasulullah dengan racun yang diminumkan kepadanya.”

2)Muhammad Baqir al-Majlisi dalam kitabnya Haqqul Yaqin hlm 519 berkata: “Kepercayaan kami mengenai tabarru’ ialah bahawa kami berlepas diri dari 4 berhala: Abu Bakar, Umar, Usman dan Muawiyah serta 4 orang wanita: Aisyah, Hafsah, Hindun dan Ummu Hakam serta semua pengikut mereka dan golongan mereka.Mereka adalah makhluk Allah yang paling jahat di muka bumi.Sesungguhnya tidaklah sempurna keimanan kepada Allah,RasulNya dan para Imam kecuali jika seseorang telah melepaskan diri dari musuh2 mereka”.

Wahai para hamba Allah, perhatikanlah kebencian dan kedengkian Syiah derhaka ini yang berlaku bohong dengan keji, yang mencerca kehormatan para ibu kaum Mukminin dan para sahabat Rasulullah yang adalah manusia terbaik sesudahnya dan celaan mereka kepada segenap kaum Muslimin.Namun kita merasa cukup Allah sebagai pelindung kita atas mereka.Sedangkan kepada penjahat2 konco iblis, kami menjadikan Allah sebagai penghukum mereka dan kami berlindung kepadaNya dari kejahatan2 mereka.

3)Seorang tokoh ahli hadis Syiah iaitu al-Kulaini dalam kitabnya ar-Raudhah minal Kafi 8:245 menyebutkan: “Para sahabat sepeninggal Rasulullah murtad kecuali 3 orang: al-Miqdad b al-Aswad, Abu Zar al-Ghifari dan Salman al-Farisi.”

4)Seorang tokoh mereka, Salim b Qais al-Amiri dalam kitabnya hlmn 96 berkata: “Semua sahabat sepeninggal Rasulullah SAW menjadi murtad kecuali 4 orang.”

5)Ahli hadis mereka yang terkemuka, Husein b Abd Somad al-Amili dalam kitabnya Wusulul Akhyar ila wusulil Akhbar, mengenai sifat2 sahabat ia berkata: “Kami bertaqarrub kepada Allah dan RasulNya dengan jalan membenci sahabat2, mencela mereka dan membenci setiap orang yang mencintai mereka(baca hlmn 164, cetakan Qom, Iran).

6)Mereka menisbahkan suatu kisah bohong dan dusta kepada Ja’far as-Sodiq, katanya: “Apabila sampai kepada kalian dua hadis yang berlawanan maka ambillah hadis yang berlawanan dengan umat ini(umat Islam).”Dan katanya pula: “Sesuatu yang menyalahi umat Islam maka itulah sesuatu yang benar.”

7)Dan katanya pula: “Demi Allah kalian sama sekali tidak benar meniru apa yang ada pada mereka(umat Islam).Dan mereka pun sama sekali tidak benar meniru apa yang ada pada kalian.Kerana itu berbezalah kalian dari mereka.Apapun yang mereka lakukan sama sekali tidaklah termasuk hal yang benar.”

8)Mereka pun menisbahkan kepada as-Sadiq juga,katanya: “Demi Allah tidak ada sedikit pun kebenaran yang masih tinggal di tangan mereka(umat Islam).Yang tersisa pada mereka hanyalah menghadap Ka’bah.” (al-Fusulul Muhummah fi Usulil Aimmah, karya al-Khur al-Amili, hlmn 224/425).

No comments: