Saturday, August 21, 2010

Lagi masalah darah istihadhah

Dalam kitab Ihatoh m/s 92-93, jenis pertama- Mubtada'ah ghaira mumayyazah.Iaitu yang belum datang haidh sebelumnya dan melebihi 15 hari serta tak mampu bezakan jenis darah.Maka ulama berselisih pendapat:

1)Haidhnya sehari semalam dan ini pendapat al-Asoh dalam mazhab Syafii dan sati riwayat daripada Imam Ahmad kerana inilah yang yakin manakala apa yang lebih adalah syak padanya maka bukanlah haidh.Dan sucinya dihukum 29 hari supaya sempurna pusingan sebulan.

2)Dia haidh 6@7 hari dan bakinya adalah suci.Ini pendapat Ato', al-Auza'i, ats-Tsauri,Ishaq, dan satu riwayat daripada Imam Ahmad dan sebahagian ulama mazhab Syafii seperti asy-Syirazi, Syeikh Abu Hamid, Al-Qadi Abu at-Tayyib, Salim ar-Razi, ar-Ruyani, asy-Syasyi berpendapat sebegini.

3)Pendapat mazhab Hanafi 10 hari haidh dan 20 hari suci.

Huraian masalah darah istihadhah

Saya ambil sikit dalam kitab al-Ihatoh fi Masailil Haidhi wan nifasi wal istihadhah m/s 92-94: "Apabila darah haidh melebihi 15 hari maka telah bercampur haidh dengan istihadhah dan bagi kes ini ada empat keadaan:1)Mubtadaah ghaira mumayya...zah, 2)Mubtadaah Mumayyazah, 3)Mu'tadah ghaira mumayyazah, 4)Mu'tadah mumayyazah.........


Hal kedua:Mubtadaah mumayyazah-iaitu tidak ada darah haidh yang maklum sebelum keluar darah istihadhah tersebut(kes baru).Seperti keluarnya haidh sehingga melebihi had maksimum haidh(15 hari). Namun demikian dia mampu untuk membezakan jenis darah dengan melihat kuat(pekat) atau lemah(merah biasa) seperti hitam(kuat) dan merah (lemah).Darah yang lemah sekalipun lama dikira istihadhah manakala yang kuat dikira haidh dengan 3 syarat:


1)Darah yang kuat tidak boleh kurang daripada tempoh minimum haidh(24 jam)

2)Janganlah darah yang kuat melebihi tempoh maksimum haidh(15 hari)

3)Darah yang lemah tidak kurang daripada tempoh minimum suci iaitu 15 hari.


Sekiranya darah yang kuat kurang daripada minimum haidh atau melebihi maksimum haidh atau darah yang lemah kurang daripada minimum suci seumpama dilihatnya darah hitam setengah hari saja atau 16 hari atau ia melihat sehari hitam dan dua hari merah.Maka dalam semua kes ini hilang syarat untuk membezakan antara haidh dan istihadhah dan akan datang hukumnya.Dalilnya daripada Fatimah bt Abi Hubaisy r.anha katanya:


[size=18]أنها قالت لرسول الله (ص اني استحاض أفدع الصلاة؟فقال النبي(ص ان دم الحيض أسود يعرف فاذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة واذا كان اللآخر فتوضئ وصلي فانما هو عرق[/size]


Hadis riwayat Abu Daud dan an-Nasa'i dan disohihkan oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim.

Friday, August 20, 2010

Darah Istihadhah

Sempena Ramadhan yang masuk fasa kedua ni, daku bawakan khas bagi muslimat mengenai istihadhah.


Istihadhah dari segi syarak iaah darah yang keluar bukan pada waktu haidh dan nifas kerana penyakit atau kerosakan pada urat darah di hujung rahim.


Ada 5 jenis istihadhah:


1) Darah yang keluar kurang daripada tempoh minimum haidh iaitu 24 jam.

2) Darah yang melebihi tempoh maksimum haidh iaitu 15 hari.

3) Darah yang keluar sebelum umur haidh atau selepas monopous.

4) Darah yang keluar lebih daripada waktu maksimum nifas iaitu 60 hari.

5) Darah yang lebih daripada kebiasaan haidh atau nifas dan melebihi tempoh maksimum kedua-duanya.


Mengikut ilmu yang saya pelajari daripada seorang ustaz dari Kelantan, Tuan Syarifuddin cara mengira darah haidh dan istihadhah adalah seperti berikut:

1) Sekiranya darah keluar 20 hari misalnya, 10 hari yang pertama darah yang hitam adalah haidh. Manakala 10 hari seterusnya darah merah dikira istihadhah.

2) Sekiranya darah keluar selama 16 hari misalnya, 5 hari yang pertama(hitam) dikira haidh. Manakala 5 hari kedua(kuning) dan 6 hari selepasnya(merah) dikira istihadhah.

3) Sekiranya darah keluar 17 hari misalnya, 7 hari yang pertama(hitam) adalah haidh.Manakala 7 hari kedua(kuning) dan 3 hari seterusnya(hitam) adalah istihadhah.

4) Sekiranya 21 hari, hari pertama(hitam) maka ia dikira haidh.Baki 20 hari(merah) dikira istihadhah.


Namun yang lebih elok baik dirujuk kepada doctor pakar untuk membezakan mana haidh dan mana istihadhah.

Wednesday, August 11, 2010

Usul Pertama Imam Hassan al-Banna(Siri 2)

Terdapat dalil umum dan terperinci tentang kesyumulan Islam.Antara dalil umumnya ialah firman Allah dalm surah an-Nahl:89


89. (Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.

Apabila kita mengkaji Quran dan Sunnah kita dapati banyak ayat2 dan hadis menceritakan tentang akidah, ibadat dan akhlak ... dan berhukum dengan apa yang diturunkan Allah ... serta jihad dan urusan harta dan perniagaan ... bahkan seluruh sistem kehidupan.

Dalam surah al-Baqarah:178: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh"

surah al-Baqarah:180: "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapa dan karib kerabatnya secara ma'ruf"

surah alBaqarah:183:"diwajibkan atas kamu berpuasa".

alBaqarah:216:"Diwajibkan atas kamu berperang".

AlBaqarah:282:"apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya".

al-Baqarah:275: "padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

al-Maidah:49: "dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu".

Dan Allah mengingkari kepada mereka yang ambil sebahagian dan tinggalkan yang sebahagian:
Al-Baqarah:85:"Apakah kamu beriman kepada sebahagian Al Kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat".