Thursday, January 27, 2011

Anti Hadis

Oleh : BAHEIS

PENJELASAN TERHADAP FAHAMAN ANTI HADITH

TUJUAN

Buku ini bertujuan untuk memberi maklumat dan penjelasan kepada orang ramai mengenai fahaman Anti Hadith supaya orang-orang Islam dan masyarakat menjauhi dan tidak terpengaruh dengan fahaman ini dan menyedarkan kumpulan tersebut bahawa fahaman mereka adalah bercanggah dan terkeluar dari ajaran Islam.

LATARBELAKANG

Isu mengenai Anti Hadith di Malaysia bermula pada tahun 1986 ekoran daripada penulisan sebuah buku bertajuk "Hadis Satu Penilaian Semula" tulisan Kassim Ahmad. Di dalam buku tersebut, beliau cuba mengupas masalah perpecahan ummah dan menurutnya keimanan kepada Hadith sebagai sumber rujukan selepas Al-Quran adalah meniadi punca utama perpecahan ummah. Dengan demikian, beliau menggesa umat Islam supaya meninggalkan Hadith kerana menurut beliau Hadith adalah “ palsu " dan " omong-omong " yang menyesatkan manusia dari jalan Tuhan. Beliau sebaliknya menyarankan supaya umat Islam merujuk kepada Al-Quran sahaja sebagai panduan hidup.

Pengarang buku tersebut telah mempersoalkan autoriti hadith dan memberikan beberapa gambaran yang mengelirukan mengenainya. Beliau juga telah menuduh bahawa hadith adalah rekaan semata-mata dan beliau menolak kewibawaan ulama'- ulama' hadith.

Berikutan daripada itu, pada 19 Jun 1986 Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan telah meneliti secara khusus terhadap buku berkenaan dan seterusnya menyimpulkan bahawa buku tersebut bercanggah dengan ajaran Islam dan orang yang menolak Hadith sebagai sumber hukum adalah terkeluar dari ajaran Islam.

Jawatankuasa Fatwa juga telah mengesyorkan kepada Kementerian Dalam Negeri supaya buku tersebut diharamkan. Pada 10 Julai 1986, Kementerian Dalam Negeri secara rasminya telah mewartakan pengharaman buku tersebut.

KESESATAN FAHAMAN ANTI HADITH

Kesesatan kumpulan yang berpegang kepada fahaman Anti Hadith dapat dilihat penyelewengan mereka dalam bidang- bidang seperti berikut:

1. Aqidah
2. Syariah
3. Akhlak

1. PENYELEWENGAN DARI SUDUT AQIDAH

(a) Menolak Hadith Secara Total Sebagai Sumber Aqidah dan Perundangan Islam

Antara bahan-bahan penulisan mereka yang memuatkan fahaman ini ialah:

(i) Buku "Hadis Satu Penilaian Semula" tulisan Kassim Ahmad:

"Hadis atau Sunnah Nabi suatu ajaran palsu yang muncul antara 200-250 tahun kemudian dan yang dikaitkan dengan Nabi Muhammad" (Hal. 1

"Satu daripada kuasa-kuasa palsu yang dipegang oleh umat Islam lebih seribu tahun ialah Hadis/ Sunnah" (hal. 20)

"Kebanyakan hadis merupakan 'omong kosong' yang menyesatkan manusia dari jalan Tuhan tanpa pengetahuan" (hal. 91).

"Hadis merupakan pandangan dan pendapat manusia yang tidak terjamin kebenaranya. Ia tidak lebih daripada tekaan dan agakkan" (hal. 112).

(ii) Buku "Hadis Jawapan Kepada Pengkritik" tulisan Kassim Ahmad

"Tesis-tesis saya dalam buku ini ialah bahawa umat Islam telah membelakangkan Quran selama kira-kira 1,000 tahun dan ini telah menyebabkan kejatuhan mereka. Dan bahawa ajaran Hadis/Sunnah sebagai sumber hukum merupakan suatu perkembangan dan ajaran baru yang muncul kira-kira tiga ratus tahun setelah Nabi Muhammad wafat, tanpa izin Nabi, dan tidak mempunyai autoriti dalam Quran dan sejarah". (hal. 12)

(iii) Buku "The Computer Speaks: God's Message to The world" tulisan Dr. Rashad Khalifa

"Hadith and Sunnah are false doctrines, and that we shall uphold Quran, the whole Quran and nothing but the Quran".

"Hadith, Sunnah and regulation made up by various imams are false doctrines sponsored by satan". (hal. 507)

iv) Risalah lqra, Syaaban 1415/Januari 1995

"Imam-imam penulis hadis juga telah membawa fahaman baru, iaitu hadis qudsi: ...............kepercayaan seperti ini tidak lain daripada khurafat yang paling dahsyat". (hal. 3)

ULASAN

Al-Quran dan hadith adalah dua sumber rujukan utama umat Islam di dalam kehidupan mereka di dunia ini.
Al-Quran sendiri telah memperakui kedudukan sunnah. Allah S.W.T. sendiri telah menentukan tugas Rasulullah s.a.w. di dalam menyampaikan syariatnya. Kelahiran sunnah adalah ketetapan dan arahan wahyu Allah. Antara kedudukan sunnah yang dinyatakan oleh Al-Quran:

(i) Al-Quran memperakui bahawa Nabi Muhammad s.a.w. tidak bertutur mengenai Islam berdasarkan hawa nafsu, malah ia adalah wahyu dari Allah, sepertimana firman Allah yang bermaksud:

"Dan ia (Muhammad) tidak memperkatakan (sesuatu yang berhubung dengan agama Islam) menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri. Segala yang diperkatakan itu (sama ada Al-Quran atau Hadith) tidak lain melainkan wahyu yang diwahikan kepadanya" (An-Najm ayat 3-4)

(ii) Al-Quran sendiri menyuruh umat Islam menerima segala apa yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w. sebagaimana firman Allah S.W.T. yang bermaksud:

"....Dan apa jua perintah yang dibawa oleh Rasuluilah (s.a.w.) kepada kamu, maka terimalah serta amalkan dan apajua yang dilarangnya kamu melakukannya maka patuhilah larangannya ..................... (Al-Hasyr ayat 7)

(iii) Al-Quran mengarahkan supaya mentaati Rasulullah s.a.w. sesudah mentaati Allah S.W.T. dan Baginda merupakan tempat rujukan dalam menyelesaikan sesuatu masalah, sebagaimana firman Allah yang bermaksud:

"Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah dan kepada Ulil Amri (orang-orang yang berkuasa) dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah- bantah (berselisihan) dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada (kitab) Allah, (Al-Quran) dan (Sunnah) RasuINya,jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalebih baik (bagi kamu) dan lebih elok pula kesudahannya" (An-Nissa' ayat 59)

(iv) Al-Quran meletakkan Rasulullah s.a.w. sebagai pemutus dan penghukum sesudah Al-Quran tanpa boleh memilih hukum yang lain, sebagaimana firman Alla yang bermaksud:

"Dan tidaklah harus bagi orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan apabila Allah dan Rasul-Nya menetapkan keputusan mengenai sesuatu perkara (tidaklah harus mereka) mempunyai hak memilih ketetapan sendiri, mengenai urusan mereka. Dan sesiapa yang tidak taat kepada hukum Allah dan Rasul-Nya maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang jelas nyata" (Al-Ahzaab ayat 36)

Oleh kerana kedudukan sunnah dan Rasulullah s.a.w. itu sendiri memainkan peranan penting dalam menyempurnakan pelaksanaan syariat Allah dengan pengakuan dari Al-Quran, maka sudah tentu pengawasan terhadap Al-Quran akan melibatkan sama pengawasan kepada sunnah Rasulullah s.a.w. Ini bukanlah bererti bahawa kita tidak mengakui tentang lengkapnya Al-Quran, tetapi persoalannya bahawa manusia (umat Muhammad) tidak akan dapat memahami kandungan Al-Quran tanpa penjelasan dan huraian daripada Rasulullah s.a.w. sendiri. Maka antara tugas Rasul itu ialah menerang, menjelas dan menghuraikan segala perintah dan hukum daripada Allah, yang terkandung di dalam wahyu-Nya kepada seluruh manusia. Dengan sebab itu berdasarkan kepada Al-Quran, sunnah itu sendiri, diletakkan sebagai sumber kedua perundangan Islam.

Al-Sunnah dari segi bahasa bermaksud perjalanan, amalan, method atau cara hidup (l).

Al-Sunnah juga bermaksud membuka atau merintis jalan sama ada yang baik atau yang buruk (2)

Al-Sunnah dari segi istilah Ahli-ahli Hadith ialah apa-apa yang terbit daripada Nabi Muhamad s. a. w. daripada perkataan, perbuatan, pengakuan, sifat, kejadian, akhlak, sejarah sama ada sebelum diutuskan menjadi Rasul atau selepas diutuskan menjadi Rasul (3)

Takrif al-Sunnah di atas juga merupakan takrif Hadith pada pandangan ahli-ahli Hadith. Oleh yang demikian al-Sunnah dan Hadith pada pandangan ahli-ahli Hadith adalah membawa maksud yang sama.

Read more:http://ad-deen.proboards.com/index.cgi?board=aqidah&action=display&thread=131#ixzz1CEykX5dI

Thursday, January 20, 2011

Sunnah sebagai sumber hukum

Sumber2 hukum ialah:

1)Al-Quran dan Hadis.Ittifaq seluruh umat Islam akui sebagai sumber hukum melainkan anti Hadis( atas dasar inilah Imam Hassan al-Banna mengatakan sumber hokum adalah Quran n Sunnah untuk satukan umat Islam).

2)Ijmak dan qiyas.Ittifaq Jumhur ulama iaitu daripada mazhab Hanafi, Maliki, Syafii dan Hanbali. Golongan yang tak setuju dengan ijmak ialah an-Nizom daripada Muktazilah dan sebahagian Khawarij. Manakala yang tak setuju dengan qiyas pula ialah al-Jakfariah dan az-Zohiriah.

3)Dalil yang menjadi ikhtilaf antara ulama seperti uruf, istishab, istihsan, masolih mursalah dll.

Ada setengah golongan menolak hadis untuk dijadikan hujah.Bagi golongan ni(yang kata guna Quran saja) kita sarankan buka dan fahami ayat2 berikut:

1)Surah an-Najm ayat 3&4

2)surah an-Nahl ayat 44

3)an-Nisa’ ayat 59

4)an-Nisa’ ayat 80

5)al-Hasyr ayat 7

6)an-Nisa’ 65

7)AL-Ahzab ayat 36

Wednesday, January 12, 2011

Menghalalkan yang haram kufur

ومن يخالف شرعه الذي ظهر ويستحيل فعله فقد كفر

Kata2 di atas sebahagian daripada petikan kitab Al-Junnah fi syarhi aqidah ahlil Jannah karya Syeikh Muhammad Kholil al-Khotib an-Nidi, salah seorang ulama Azhar.

Maksudnya: “Dan siapa yang menyalahi syariat Allah yang nyata, dan menghalalkan perbuatannya tersebut maka dia telah kafir”

Huraian: Sesiapa yang menyalahi syariat Islam dan menghalalkan perbuatan tersebut maka dia telah kufur dengan Allah Taala dan wajib dibunuh.Contohnya orang yang meninggalkan solat dan menghalalkan perbuatan meninggalkan fardu solat, dan orang yang berzina serta mengharuskan zinanya, dan orang yang meminum arak dengan iktiqad halalnya arak.(lebih2 lagi orang yang halalkan minum arak sambil baca Quran.Ma sya Allah.Aku al-faqir Amir Azmi berlepas diri dari orang tersebut dan memeranginya hingga dia taubat nasuha dan kembali kepada akidah Islam yang sebenar).

Kebiasaannya perkara sebegini berlaku kepada mereka yang sudah merasa mendapat nur ilmu dan beribadat kepada Allah berdasarkan hawa nafsu mereka. Pemikiran mereka bercelaru dengan istilah2 yang mereka tidak fahami lalu disesatkan oleh syaitan dan terseleweng daripada agama.Ada di kalangan mereka dikasyafkan(dilihatkan) perkara ghaib oleh Allah lalu mereka terfitnah dan mendatangkan fitnah kepada orang lain.Mereka sesat lagi menyesatkan manusia daripada jalan kebenaran.

Berkata seorang ulama: Telah menimpa fitnah kepada satu golongan yang berkhalwat tanpa syarat dalam disiplin ilmu tasauf seperti mengambil zikir daripada guru mursyid(Adapun khalwat yang dibimbing guru mursyid tiada mengapa).Mereka beruzlah daripada makhluk seperti golongan rahib dan pendeta kafir.adapun uzlah yang dibimbing guru mursyid dan mengikut sunnah Rasulullah SAW menghasilkan hati yang bercahaya, zuhud terhadap dunia, suka berzikir dan segala perkara yang disukai dan diredhai Allah.

Manakala uzlah tanpa bimbingan mursyid seperti dilakukan golongan falsafah,bertapa dan rahib menambahkan jauh daripada Allah.Sentiasalah dia diperdayakan oleh syaitan dengan ilmu2 dan bisikan.Hinggakan dia mencabut daripada ikatan Islam daripada tengkuknya hingga mengingkari hokum Allah serta menghalalkan yang haram.Dia menyangka maksud beribadat kepada Allah hanya zikrullah semata-mata dan meninggalkan mutabaatur Rasul(mengikut sunnah Rasulullah SAW).

Sehingga sampai ke peringkat mulhid(ateis) dan zindik(tak bertuhan-sampai ada kata tak payah solat.Niat ja).kami berlindung kepada Allah daripada kesesatan.

Pesanan Syeikh Abd Somad al-Falimbani

Pesanan Syeikh Abd Somad al-Falimbani:

Ketahui olehmu hai saudara kami yang menuntut bagi negeri akhirat, yang berpaling daripada negeri yang fana, bahawasanya telah aku sebutkan di dalam kitab ini(Hidayatus Salikin) akan setengah daripada negeri yang fana, bahawasanya telah aku sebutkan di dalam kitab ini akan setengah daripada beberapa masalah yang diamalkan dan daripada beberapa doa yang manfaat padahal menyalahi ia bagi barang yang dimuktamadkan(dipegang) atasnya oleh setengah fuqaha', maka pegang olehmu akan yang di dalam kitab ini dan amalkan olehmu akan barang yang di dalamnya itu, dan jangan engkau menyalahi akan dia.Maka kerana bahawa aku mengikut dan taqlid pada masalah ini bagi sebesar-besar fuqaha' dan Imam mereka, iaitu Imam Hujjatul Islam al-Ghazali ra.Dan iaitu menghimpunkan bagi fiqah dan tasawuf, dan iaitu yang terlebih aula tempat kita taqlid pada segala amal kita, seperti kata al-Ustaz al-A'zham Sayyid Abdullah al-Idrus bin Sayyid Abu Bakar as-Sakran bin Sayyid Abdul Rahman as-Saqqaf di dalam kitab az-Zahru al-Basim bagi Sayyid Abd Qadir al-Idrus:

"Dan lazimkan olehmu hai orang yang menuntut khalwat iaitu tempat berbuat ibadah yang sunyi dengan taqlid akan Imam al-Ghazali ra pada segala ilmumu dan ibadatmu, dan pegang olehmu akan seorang syeikh sama ada ia hidup atau mati, yang gemar engkau kepada mengiktiqodkan akan dia dan kasih akan dia dan takzim akan dia dan hormat akan dia.Dan engkau berikan kerana kasihmu akan dia itu akan kemuliaanmu dan hartamu"

Dan lagi pula katanya di dalam kitab yang tersebut itu:

"Dan hendaklah ada ia di dalam khalwatnya nitu menghadirkan ia dengan hatinya pada menyebut ia akan Tuhannya, dan diingatkan di dalam khayalnya yakni di dalam hatinya itu rupa Imam al-Ghazali dan rupa syeikhnya itu, pada malamnya dan pada siangnya"

Tuesday, January 11, 2011

Jangan mudah kafirkan sesama Islam

وواجب شفاعة المشفع محمد مقدما لا تمنع
وغيره من مرتضى الاخيار يشفع كما قد جاء في الاخبار
اذ جائز غفران غير الكفر فلا نكفر مؤمنا بالوزر
ومن يمت ولم يتب من ذنبه فامره مفوض لربه

Kata2 di atas adalah di antara bait Jauharatut tauhid Syeikh Ibrahim al-Laqqani.Maksud dan huraiannya adalah seperti berikut:

Yakni wajib atas tiap2 mukallaf itu mengiktiqadkan bahawasanya Nabi Muhammad SAW itu member syafaat umatnya.Dan syafaat Nabi Muhammad SAW tentu diqabulkan oleh Allah Taala dan dahulukan ia daripada barag yang lainnya(syafaat yang lain).Dan sebab demikian itu kata musonnif ra: Dan wajib percaya syafaat yang Musyaffa’ yakni diqabulkan Nabi Muhammad SAW namanya.Halnya jangan engkau menegahkan dia.Dan lainnya daripada ulama Akhyar itu member syafaat pula.Dalilnya itu seperti barang yang dating ia dalam khabar daripada hadis Nabi SAW.Dan lagi dalil yang bangsa(jenis) aqliah dan iaitu bahawasanya Allah Taala itu harus maafkan sekelian dosa yang lain daripada dosa kufur. Maka iaitu dengan syafaat Nabi Muhammad SAW istimewa dengan syafaat Uzma.Dan adapun dosa ain kufur itu maka iaitu tiada dimaafkan sekali-kali oleh Allah Taala dengan dalil yang putus(qat’i).Dan adapun dosa yang lain daripada itu maka harus dimaafkan dan jikalau di dalam hak orang kafir sekalipun.

Soal:Apa tiada harus dimaafkan dosa ain kufur?Jawab: Sebab bahawasanya demikian itu tiada sekali-kali berasa ia berdosa bagi orang yang bersifat kepada halnya(kufur).Bersalahan dosa yang lain maka iaitu tiada harus kita kafirkan orang yang mukmin sebab mengerjakan dosa yang bukan membinasakan iman halnya tiada yang mengiktiqadkan harusnya dosa besar keadaannya atau dosa kecil(menghalalkan yang haram sama ada dosa besar atau kecil.Menghalalkan yang haram adalah terkeluar daripada Islam).Maka inilah mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah.

Dan kata orang khawarij menjadi kufur orang itu sebab mengerjakan dosa kecil istimewa dosa besar.Dan kata orang Muktazilah keluar iman itu sebab berbuat dosa besar halnya tiada masuk ia dalam kufur melainkan dengan mengharuskan dia.Maka kata mereka itu batil lagi amat sesat.

Dan kata Ahli Sunnah wal Jamaah r.anhum: Barangsiapa mati orang yang berbuat dosa besar halnya tiada taubat daripada dosanya maka iaitu dalam Masyiatullah Taala.Maka harus disiksa dengan sekadar dosanya.Maka hasilnya itu bahawasanya manusia itu adakalanya kafir maka iaitu tentu masuk dalam neraka halnya kekal.Tiada dengan khilaf jumhur (ulama) Islam.

Dan adakalanya mukmin halnya tiada berdosa sekali2 seperti Nabi dan Rasul dan barang sebaginya maka iaitu tentu masuk dalam syurga halnya kekal dengan ittifaq ulama.Dan adakalanya mukmin yang berbuat dosa halnya sudah taubat ia daripada dosanya maka iaitu tentu masuk dalam syurga dengan dalil yang putus(qat’i) atas kata setengah ulama atau dengan dalil ijtihadi atas kata setengah ulama.Dan adakalanya mukmin yang berbuat dosa kecil maka iaitu dalam Masyiatullah Taala dan harus dimaafkan dan harus disiksa dengan sekadar dosanya halnya tiada kekal ia dalam neraka.Dan adakalanya mukmin yang berbuat dosa yang besar halnya mati sebelum bertaubat dosanya maka inilah tempat khilaf Jumhur ulama ahli Islma.(In sya Allah akan diterangkan kemudian)

Aku berkata: “Ingat, ulama sebut kita tak boleh kafirkan sesame Islam dengan maksiat atau pandangan yang berbeza hatta dia melakukan dosa besar melainkan kufur.Adalah malang apabila kita berlainan fahaman politik mengkafirkan orang yang tak sehaluan kita.Kalau orang yang tak ngaji mungkin boleh dimaafkan.Tapi saya pernah dengar dari mulut seorang pimpinan pelajar di Mesir UMNO kafir.Ini yang menyebabkan saya pernah tawar hati dengan PAS.Harap hentikan isu ni.Saya tak reti pasal strategi politik tapi dari segi hukum memang tak boleh.
Syurga neraka hak Allah bukan milik parti.Yang pastinya siapa yang mati dalam keadaan kufur walaupun ahli PAS Allah janji kekal dalam neraka.Manakala orang yang mati dalam keadaan Islam walaupun banyak buat dosa besar hatta orang zalim hatta orang UMNO ada harapan masuk syurga dengan rahmat Allah.

Satu lagi puak yang lazim dalam mulut diorang bid’ahkan dan kafirkan puak lain Wahabi.Aku no komen ngan puak ni.Kalau ada kalangan puak ni ajak debat aku terajang ja.Tapi kita jangan pulak kafirkan puak Wahabi ni.Serahkan kepada Allah.Wallahu A’lam”