Saturday, March 12, 2011

Sejarah Imam al-Ghazali

Lahir di desa Ghazalah, Thus, Khurasan pada 450 Hijrah = 1058 M. (953 tahun yang lalu)
Miskin. Bapanya tukang tenung kain.
Bapanya pencinta ilmu. Doa minta Tuhan kurniakan anak yang jadi ulama. Seronok dapat dua anak lelaki.
Adiknya bernama Ahmad. Namanya Abul Futuh Ahmad bin Muhammad. Gelarannya Mujidduddin.
Bapa mereka tak sempat lihat mereka berjaya kerana meninggal awal.
Diserahkan kepada sahabat bapanya (ahli tasawuf) untuk diasuh. Dipesan sejak sebelum meninggal.

Belajar ilmu fiqh di Thus dengan Syeikh Ahmad bin Muhammad ar- Razakani.
Belajat tasawuf dengan Yusuf an-Nassaj.

469 H, pergi ke Jurjan. Gurunya Abi Nasar al Ismaili.
Pulang dan tinggal di Thus 3 tahun.

471 H pergi ke Nisapur, di Sekolah Nizamiyah. Gurunya Imam Haramain (Abdul Ma’ali, Dhiauddin al Juwaini). Ilmunya setanding dengan gurunya. Menggantikan gurunya mengajar jika gurunya tidak ada.
Jadi pensyarah di Universiti Nizamiyah pada 475 H. (usianya 25 tahun)
479 H, Imam Haramain meninggal.
Perdana Menteri Nizam al-Mulk (dari Bani Abbasiyah) lantik Imam al-Ghazali ganti Imam Haramain..
Kata Imam Haramain : “Al Ghazali itu lautan tak bertepi...”

Mengajar di rumah Perdana Menteri selama 5 tahun. 2 minggu sekali.
Dilantik pula jadi Presiden Universiti Baghdad.
Khalifah Muqtadi (467 H – 487 H) kirim Permaisuri Raja Malik Syah dari Saljuk pada 485H bernama Terkanu Khatun untuk berurusan Al-Ghazali.


485 H, Raja Malik Syah yang adil itu meninggal.
Perdana Menteri Nizamul Mulk mati dibunuh.
487 H pula Khalifah Muqtadi meninggal dunia.

Mengalami tekanan dalam hidupnya. Jatuh sakit selama 6 bulan. Letak jawatan dan mengembara selama 10 tahun.

488 haji ke Makkah. Terus ke Syam (Syria), Baitul Maqdis, Damsyiq (Damaskus), Mesir. Beribadah di Masjid Al-Umawi. Sampai sekarang ada sudut bernama Al-Ghazaliyyah. Ketika itulah dia mengarang kitab Ihya’ ‘Ulumiddin.

Pulang kampung dan buka pondok untuk para sufi. Meninggal dunia di sana.

Ada 4 orang anak. 1 lelaki (meninggal ketika kecil) dan 3 perempuan.

Kisah Muhammad bin Tumart

Pada zaman itu, negeri Morocco (Maghribi, Marakesh, Murakush) di perintah oleh Sultan Yusuf bin Tasyfin (Kerajaan Murabitin). Ulama-ulama fiqh Morocco sangat anti dengan kitab Ihya’. Mereka menyarankan agar kitab Ihya’ diharamkan, malah dibakar.

Apabila berita ini sampai kepada Imam al-Ghazali, dia mendapat gerak daripada Tuhan lalu mengatakan : “Tuhan akan mengoyak kerajaan mereka sebagaimana mereka mengoyak kitabku.”

Muridnya yang bernama Muhammad bin Tumart berkata : “Wahai Imam, doakanlah kepada Tuhan agar keruntuhan kerajaan Bani Tasyfin itu akan terjadi di tangan saya.”

Muhammad bin Tumart pergi ke Morocco dan berjaya mengasaskan kerajaan Muwahhiddun di sana. Ketika muridnya sudah mula menapat kejayaan, Imam al-Ghazali bercadang berhijrah ke Morocco tetapi tak jadi. Beliau meninggal dunia pada 505 H.

Kisah Ihya'

Apakah maksud Ihya’ ‘Ulumiddin?
Menghidupkan Ilmu-ilmu Agama

Nama penuh Imam Ghazali
Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Ghazali.

Karya2 Imam Ghazali dalam simpanan saya
1. Al-Munqiz min adh-Dhalal (Selamat Daripada Kesesatan)
2. Ar-Risalah al-Laduniyyah (Risalah Ilmu Laduni)
3. Misykatul Anwar
4. Kimia’ as-Sa’adah (Kimia Kebahagiaan)

Karya2 Imam Ghazali yang lain
1. Maqasidul Falasifah
2. Tahafut al-Falasifah
3. Minhajul Abidin
4. Tafsir Al-Ghazali
5. Fadhaih al-Batiniyyah wa al-Fadhail al-Mustazhiriyyah.
6. Majalis al-Ghazaliyyah (himpunan kuliahnya yang ditulis oleh peminatnya bernama Ibnu Labban)
7. Mizan-al-Amal
8. Al-i’tisad fi Al-I’tiqad
9. Sir al-‘Alamin
10. Al-Ma’arif al-‘Aqaliyah
11. Kitab al-Arba’in
12. Juwahirul Quran
13. Ayyuhai Walad
14. Hujjah al-Haq
15. Qisasul Mustaqim

Apakah kitab-kitab ringkasan Ihya’ ‘Ulumiddin yang popular di rantau Nusantara ini?
1. Kitab Bimbingan Mukmin
2. Kitab Bidayatul Hidayah
3. Kitab Hidayatus Salikin (1778 M) karya Syeikh Abdus Samad al-Falimbani. Kitab ini merupakan huraian kepada kitab Bidayatul Hidayah.
4. Kitab Sairus Salikin karya Syeikh Abdus Samad al-Falimbani.

Tuesday, March 1, 2011

Mengumpat yang dibolehkan dalam ISLAM

Mengumpat yang dibolehkan dalam Islam


kitab Riyadhus Sholihin karangan Imam Nawawi yang menjadi panduan kepada semua umat islam berkenaan dengan mengumpat yang dibenarkan dalam Islam.


Ketahuilah bahwasanya mengumpat itu dibolehkan kerana adanya tujuan yang dianggap benar menurut pandangan syara’ Agama Islam, yang tidak akan mungkin dapat sampai kepada tujuan tadi, melainkan dengan cara mengumpat itu. Dalam hal ini adalah enam macam sebab-sebabnya:

Pertama: Dalam mengajukan pengaduan penganiayaan, maka bolehlah seseorang yang merasa dirinya dianiaya apabila mengajukan pengaduan penganiayaan itu kepada sultan, hakim ataupun lain-lainnya dari golongan orang yang mempunyai jabatan atau kekuasaan untuk menolong orang yang dianiaya itu dari orang yang menganiayanya. Orang yang dianiaya tadi bolehlah mengucapkan: “Si Fulan itu menganiaya saya dengan cara demikian.”

Kedua: Dalam meminta pertolongan untuk menghilangkan sesuatu kemungkaran dan mengembalikan orang yang melakukan kemaksiatan kepada jalan yang benar. Orang itu bolehlah mengucapkan kepada orang yang ia harapkan dapat menggunakan kekuasaannya untuk menghilangkan kemungkaran tadi: “Si Fulan itu mengerjakan demikian, maka itu cegahlah ia dari perbuatannya itu,” atau Iain-Iain sebagainya. Maksudnya iaiah untuk dapat sampai guna kelenyapannya kemungkaran tadi. Jadi apabila tidak mempunyai maksud sedemikian, maka pengumpatan itu adalah haram hukumnya.

Ketiga: Dalam meminta fatwa – yakni penerangan keagamaan. Orang yang hendak meminta fatwa itu bolehlah mengucapkan kepada orang yang dapat memberi fatwa yakni mufti: “Saya dianiaya oleh ayahku atau saudaraku atau suamiku atau si Fulan dengan perbuatan demikian, apakah ia berhak berbuat sedemikian itu padaku? Dan bagaimana jalan untuk menyelamatkan diri dari penganiayaannya itu? Bagaimana untuk memperolehi hak ku itu serta bagaimanakah caranya menolak kezalimannya itu?” dan sebagainya.

Pengumpatan semacam ini adalah boleh kerana adanya keperluan. Tetapi yang lebih berhati-hati dan pula lebih utama ialah apabila ia mengucapkan: “Bagaimanakah pendapat anda mengenai seseorang atau manusia atau suami yang berkeadaan sedemikian ini?” Dengan begitu, maka tujuan meminta fatwanya dapat dihasilkan tanpa menentukan atau menyebutkan nama seseorang. Sekalipun demikian, menentukan yakni menyebutkan nama seseorang itu dalam hal ini adalah boleh atau jaiz, sebagaimana yang akan Kami cantumkan dalam Hadisnya Hindun – lihat Hadis no. 1532. Insya ALLAH Ta’ala.

Keempat: Dalam hal menakut-nakuti kaum Muslimin dari sesuatu keburukan serta menasihati mereka – jangan terjerumus dalam kesesatan kerananya. Yang sedemikian dapat diambil dari beberapa sudut, di antaranya ialah memburukkan kepada para perawi Hadis yang memang buruk ataupun para saksi – dalam sesuatu perkara. Hal ini boleh dilakukan dengan berdasarkan ijma’nya seluruh kaum Muslimin, tetapi bahkan wajib kerana adanya kepentingan. Di antaranya lagi ialah di waktu bermusyawarat untuk mengambil seseorang sebagai menantu, atau hendak berserikat dagang dengannya, atau akan menitipkan sesuatu padanya ataupun hendak bermuamalat dalam perdagangan dan Iain-Iain sebagainya, ataupun hendak mengambil seseorang sebagai tetangga.

Orang yang dimintai musyawarahnya itu wajib tidak menyembunyikan hal keadaan orang yang ditanyakan oleh orang yang meminta pertimbangan tadi, tetapi bolehlah ia menyebutkan beberapa cela yang benar-benar ada dalam dirinya orang yang ditanyakan itu dengan tujuan dan niat menasihati. Di antaranya lagi ialah apabila seseorang melihat seorang ahli agama-pandai dalam selok-belok keagamaan -yang mondar-mandir ke tempat orang yang ahli kebid’ahan atau orang fasik yang mengambil ilmu pengetahuan dari orang ahli agama tadi dan dikhuatirkan kalau-kalau orang ahli agama itu terkena bencana dengan pergaulannya bersama kedua macam orang tersebut di atas. Maka orang yang melihatnya itu bolehlah menasihatinya – yakni orang ahli agama itu – tentang hal-ihwal dari orang yang dihubungi itu, dengan syarat benar-benar berniat untuk menasihati.

Persoalan di atas itu seringkali disalah-gunakan dan orang yang berbicara tersebut – yakni orang yang rupanya hendak menasihati -hanyalah kerana didorong oleh kedengkian. Memang syaitan pandai benar mencampur-baurkan pada orang itu akan sesuatu perkara. la menampakkan pada orang tersebut, seolah-olah apa yang dilakukan itu adalah merupakan nasihat-tetapi sebenarnya adalah karena lain tujuan, misalnya kedengkian, iri hati dan sebagainya. Oleh sebab itu hendaklah seseorang itu pandai-pandai meletakkan sesuatu dalam persoalan ini.

Di antaranya lagi misalnya ada seseorang yang sedang mempunyai sesuatu jabatan yang tidak menetapi ketentuan-ketentuan

1528. Dari Aisyah radhiallahu ‘anha bahwasanya ada sesorang lelaki meminta izin kepada Nabi s.a.w untuk menemuinya, lalu beliau s.a.w bersabda untuk menemuinya, lalu beliau s.a.w bersabda – kepada sahabat-sahabat:”Izinkanlah ia, ia adalah seburuk-buruknya orang dari seluruh keluarganya.” (Muttafaq ‘alaih)

Imam bukhari mengambil keterangan dari Hadis ini akan bolehnya mengumapat pada orang-orang yang suka membuat kerusakan serta ahli bimbang – tidak berpenderian tetap.

1529. Dari Aisyah radhiallahu ‘anha, katanya: Rasulullah s.a.w bersabda: “ Saya tidak menyakinkan kepada si fulan dan si fulan itu bahwa keduanya itu mengetahui sesuatu perihal agama kita”

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ia berkata:

“Allaits bin Sa’ad, salah seorang yang meriwayatkan hadis ini berkata:”Kedua orang lelaki ini termasuk golongan kaum munafik.

1530. Dari Fathimah binti Qais radhiallahu ‘anha, katanya: “Saya mendatangi Nabi s.a.w. lalu saya berkata: “Sesungguhnya Abuljahm dan Mu’awiyah itu sama-sama melamar diriku.” Rasulullah s.a.w. lalu bersabda: “Adapun Mu’awiyah itu adalah seorang fakir yang tiada berharta, sedangkan Abuljahm adalah seorang yang tidak sempat meletakkan tongkat dari bahunya.” (Muttafaq ‘alaih)

Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan:

“Adapun Abuljahm, maka ia adalah seorang yang gemar memukul wanita.” Ini adalah sebagai tafsiran dari riwayat yang menyebutkan bahwa ia tidak sempat meletakkan tongkat dari bahunya. Ada pula yang mengartikan lain ialah bahwa “tidak sempat meletakkan tongkat dari bahunya” itu artinya banyak sekali bepergiannya.

1531. Dari Zaid bin Arqam r.a., katanya: “Kita keluar bersama Rasulullah s.a.w. dalam suatu perjalanan yang menyebabkan orang-orang banyak memperoleh kesukaran, lalu Abdullah bin Ubay berkata: “Janganlah engkau semua memberikan apa-apa kepada orang yang ada di dekat Rasulullah, sehingga mereka pergi – yakni berpisah dari sisi beliau s.a.w. itu.” Selanjutnya ia berkata lagi: “Niscayalah kalau kita sudah kembali ke Madinah, sesungguhnya orang yang berkuasa akan mengusir orang yang rendah.”

Saya lalu mendatangi Rasulullah s.a.w. dan memberitahukan hal ucapannya Abdullah bin Ubay di atas. Beliau s.a.w. menyuruh Abdullah bin Ubay datang padanya, tetapi ia bersungguh-sungguh dalam sumpahnya bahwa ia tidak melakukan itu -yakni tidak berkata sebagaimana di atas. Para sahabat lalu berkata: “Zaid berdusta kepada Rasulullah s.a.w.” Dalam jiwaku terasa amat berat sekali karena ucapan mereka itu, sehingga ALLAH Ta’ala menurunkan ayat, untuk membenarkan apa yang saya katakan tadi, yaitu – yang artinya: “Jikalau orang-orang munafik itu datang padamu.” (al-Munafiqun: 1)

Nabi s.a.w. lalu memanggil mereka untuk dimintakan pengampunan – yakni supaya orang-orang yang mengatakan bahwa Zaid berdusta itu dimohonkan pengampunan kepada ALLAH oleh beliau s.a.w., tetapi orang-orang itu memalingkan kepalanya – yakni enggan untuk dimintakan pengampunan.” (Muttafaq ‘alaih)

1532. Dari Aisyah radhiallahu ‘anha, katanya: “Hindun yaitu isterinya Abu Sufyan berkata kepada Nabi s.a.w.: “Sesungguhnya Abu Sufyan itu seorang lelaki yang kikir, ia tidak memberikan nafkah yang dapat mencukupi kebutuhanku serta untuk keperluan anakku, melainkan dengan cara saya mengambil sesuatu daripadanya, sedang ia tidak mengetahuinya. “Beliau s.a.w. lalu bersabda:” Ambil sajalah yang sekiranya dapat mencukupi kebutuhanmu dan untuk kepentingan anakmu dengan baik-baik – yakni jangan berlebih-lebihan.” (Muttafaq ‘alaih)

——-

* Diharap kita semua dapat membezakan mana mengumpat yang boleh dan mana yang tidak boleh kerana yang penting niat dan cara kita mesti kena pada syarah oleh Imam Nawawi itu. Hanya orang yang busuk hati yang suka mengumpat mengikut sesedap rasa tanpa batasan. Tetapi bukan semua pembukaan hal kebenaran dan agar menjadi pengajaran itu mengumpat yang buruk, wallahu a’lam …….