Wednesday, May 27, 2009

Kelebihan ilmu

Firman Allah taala yang bermaksud:”Mengangkatkan Allah taala akan mereka yang percaya dengan Allah taala daripada kamu dan mereka yang diberi akan dia ilmu akan beberapa pangkat yang tinggi”.
Al-Mujadalah:11

Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma:”Bagi ulama itu ada beberapa pangkat di atas pangkat mukminin lainnya dengan 700 pangkat,yang antara tiap-tiap dua pangkat itu perjalanan 500 tahun”

Dan firman Allah taala yang bermaksud:”Hanyasanya yang takut akan Allah taala itu daripada hambaNya itu iaitu ulama”.(Fatir:28)

Sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam:”Segala ulama itu mempusakai mereka itu akan Anbia”.(riwayat Abu Daud,at-Tirmizi dan Ibnu Hibban).

Dan sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam:” Yang terlebih afdhal daripada sekalian manusia itu iaitu orang mukmin yang alim.Jika dikehendaki orang kepadanya nescaya member manfaat ia akan dia.Dan jika dikayakan daripadanya(tidak diperlukan)nescaya mengkayakan ia akan dirinya”.(riwayat al-Baihaqi).

Dan sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam:”Yang terlebih hampir manusia daripada pangkat Nubuwwah itu iaitu ahli ilmu”.(riwayat Abu Naim)

Dan sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam:”Yang memberi syafaat pada hari kiamat itu tiga,iaitu anbia, kemudian ulama,kemudian syuhada”.(riwayat Ibnu Majah)

Tuesday, May 26, 2009

ALLAH WUJUD TANPA BERTEMPAT


PENJELASAN AKIDAH ISLAM "ALLAH WUJUD TANPA BERTEMPAT" OLEH DR. SYEIKH SALEEM 'ALWAN AL-HASANIY (SEORANG ULAMA BERKETURUNAN RASULULLAH) DITERJEMAH OLEH USTAZ RASYIQ ALWI http://www.ustaz-rasyiq.blogspot.com/

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Alhamdulillah Tuhan Sekalian alam. Alhamdulillah telah memberi hidayah kepada kita semua, jika bukan dengan pemberian hidayah Allah kepada kita, kita semua tidak akan mendapat hidayah kecuali Allah menetapkan hidayah kepada kita.

Selawat dan salam ke atas junjungan besar Muhammad Rasulullah,ahli keluarga baginda, para sahabat dan pengikut baginda.

Maka disini Kami katakan:

Wahai seluruh umat Islam!
Ketahuilah sesungguhnya kepercayaan bahawa "Allah ta'ala wujud tanpa bertempat" merupakan akidah junjungan besar kita Nabi Muhammad, para sahabat, ahlil bait baginda dan semua yang mengikut mereka dengan kebaikan.

ALLAH WUJUD TANPA BERTEMPAT.

Ini kerana Allah ta'ala tidak memerlukan kepada makhluk-makhlukNya,azali dan abadinya Allah Tidak memerlukan kepada selainNya.Maka Allah tidak memerlukan kepada tempat untuk diduduki dan tidak merlukan kepada benda untuk diliputiNya dan Dia tidak memerlukan kepada arah. Cukup sebagai dalil pada mensucikan Allah dari bertempat atau berarah itu dengan firman Allah ta'ala yang bermaksud:

" Tiada sesuatupun yang menyerupai Allah".

Sekiranya Allah bertempat maka sudah pasti bagiNya persamaan dan berukuran tinggi lebar, dalam, dan sesuatu yang sedimikian pastinya adalah makhluk dan memerlukan kepada yang lain menetapkan ukuran panjangnya, lebarnya, dalamnya. Demikian tadi dalil 'Allah Wujud Tanpa Bertempat' dari Al-Quran.

Manakala dalil dari hadith Nabi pula adalah apa yang telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan selainya dengan sanad yang sohih bahawa Rasulullah (selawat dan salam keatasnya) bersabda yang bermaksud:

"Allah telah sedia wujud (azali) dan selain Allah tiada sesuatupun yang sedia wujud (azali)".

Makna hadith Nabi tadi adalah Allah telah sedia ada pada azal lagi, tidak ada bersama Allah selainNya, air belum ada lagi, udara belum ada lagi, bumi belum wujud lagi, langit belum wujud lagi, kursi belum ada lagi, arasy belum ada lagi, manusia belum wujud lagi, jin belum wujud lagi, malaikat belum ada lagi, masa belum ada lagi, tempat belum wujud lagi dan arah juga belum wujud lagi.

Manakala Allah telah sedia wujud tanpa tempat sebelum tempat dicipta dan Allah tidak sama sekali memerlukan kepada tempat. Inilah yang dinyatakan dari Hadith Nabi tadi. Saidina Ali (semoga Allah meredhoinya) berkata:

" Allah telah sedia ada tidak bertempat dan Allah sekarang juga atas sediakalaNya tanpa bertempat".
Diriwayatkan oleh Imam Abu Mansour Al-Baghdady dalam kitabnya Al-farqu Bainal Firaq.

Dari segi akal, sebagaimana diterima akan kewujudan Allah ta'ala itu tanpa tempat dan tanpa arah sebelum adanya tempat dan arah maka benarlah kewujudan Allah itu setelah mencipta tempat Dia tidak bertempat dan tidak memerlukan arah. Dalil ini semua, bukanlah menafikan kewujudanNya sepertimana yang dituduh oleh ajaran yang menjisimkan dan menyamakan Allah dengan makhluk pada zaman ini iaitu ajaran Wahhabiyah.

Kita mengangkat tangan ke langit ketika berdoa bukanlah kerana Allah berada dilangit akan tetapi kita mengangkat tangan ke langit kerana langit merupakan kiblat bagi doa, tempat terkumpulnya banyak rahmat dan berkat. Sepertimana kita menghadap ke arah ka'bah ketika solat tidaklah bererti Allah itu berada di ka'bah akan tetapi kerana ka'bah itu kiblat bagi solat. Inilah yang telah dinyatakan oleh para ulama Islam.

Saidina Ali (semoga Allah meredhoinya) turut menjelaskan:
" Akan kembali satu kaum dari umat ini ketika hampir hari kiamat kelak mereka menjadi kafir, lantas sesorang lelaki bertanya: ' Wahai amirul mu'minin! Kekufuran mereka itu disebabkan apa? kerana mengada-adakan sesuatu dalam urusan agama atau mengingkari sesuatu dalam agama?' Saidina Ali menjawab: Kekufuran mereka kerana mengingkari sesuatu dalam agama iaitu mereka mengingkari Pencipta mereka dengan menyifatkan Pencipta itu berjisim dan beranggota". Diriwakan oleh Ibnu Al-Mu'allim Al-Qurasyi dalam kitabnya berjudul Najmul Muhtady Wa Rojmul Mu'tady.

Berkata Imam Zainul Abidin (semoga Allah meredhoinya): " Engkaulah Allah yang tidak diliputi tempat". Diriwayat oleh Al-Hafiz Az-Zabidy.

Imam Abu Hanifah menyatakan dalam kitabnya Fiqhul Absat: " Allah ta'ala telah sedia ada tanpa tempat, Allah telah sedia wujud sebelum mencipta makhluk, dimana sesuatu tempat itu pun belum wujud lagi, makhluk belum ada lagi sesuatu benda pun belum ada lagi, dan Allah lah yang mencipta setiap sesuatu.

Dinyatakan dengan sanad yang sohih oleh Imam Baihaqi dari Abdullah bin Wahb berkata:
" Ketika kami bersama dengan Imam Malik, datang seseorang lelaki lantas bertanya: 'Wahai Abu Abdillah Imam Malik! 'Ar-Rahman 'Alal Arasyi Istawa' bagaimana bentuk istiwa Allah? maka Imam Malik kelihatan merah mukanya kemudian beliau mengangkat wajahnya lantas berkata: 'Ar-Rahman 'Alal Arasyi Istawa' ianya sepertimana yang telah disifatkanNya dan tidak boleh ditanya bentukNya kerana bentuk itu bagi Allah adalah tertolak dan aku tidak dapati engkau melainkan seorang pembuat bid'ah! maka keluarkan dia dari sini".

Manakala riwayat yang berbunyi 'dan bentuk bagi Allah itu adalah dijahili' ianya riwayat yang tidak sohih.

Imam kita Imam Syafie (semoga Allah meredhoinya) telah berkata: " Barangsiapa mempercayai Allah itu duduk di atas Arasy maka dia telah kafir". Diriwayatkan oleh Ibnu Al-Mu'allim Al-Qurasyi dalam kitabnya Najmul Muhtady Wa Rojmul Mu'tadi.

Berkata juga Imam Ahmad bin Hambal (semoga Allah meredhoinya) : " Barangsipa yang mengatakan Allah itu jisim tidak seperti jisim-jisim maka dia juga jatuh kafir".
Diriwayat oleh Al-Hafiz Badruddin Az-Zarkasyi dalam kitabnya Tasynif Al-Masami'.

Berkata Imam Ahli Sunnah Wal jamaah Imam Abu Hasan Al-Asy'ary dalam kitabnya berjudul An-Nawadir: " Barangsiapa yang mempercayai Allah itu jisim maka dia tidak mengenali Tuhannya dan sesungguhnya dia mengkufuri Allah".

Maka jelaslah dari kenyataan Imam Al-Asy'ary tadi bahawa kitabnya yang berjudul Al-Ibanah pada hari ini telah ditokok tambah.

Berkata Imam Abu Ja'far At-Tohawi yang mana beliau ini merupakan ulama As-Salaf As-Soleh: " Maha suci Allah dari mempunyai ukuran, penghujung, sendi, anggota dan benda-benda kecil dan Allah tidak diliputi dengan mana-amana arah enam sepertimana makhlukNya".Beliau berkata lagi: " Barangsiapa yang menyifatkan Allah dengan sifat-sifat makhluk maka dia jatuh kafir".Antara sifat makhluk adalah bergerak,duduk diam, turun, naik, bersemayam, duduk, berukuran, bercantum,berpisah,berubah, berada di tempat,berarah, berkata-kata dengan huruf, suara, bahasa dan lain-lain.

Telah dinukilkan oleh Imam Al-Qorofy dan Syeikh Ibnu Hajar Al-Haitamy dan selainya menukilkan kenyataan bahawa: " Imam Syafie, Imam Malik Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah (semoga Allah meredhoi mereka) berkata bahawa jatuh hukum kufur bagi sesiapa yang berkata Allah itu ber-arah dan berjisim dan benarlah penghukuman Imam-imam tadi".

Wahai seluruh orang-orang muslim.Kami mengakhiri penjelasan ini dengan ungkapan kaedah yang dinyatakan oleh Imam Ahmad Bin Hambal (semoga Allah meredhoinya): " Segala yang terbayang dibenak fikiranmu maka ketahuilah bahawa Allah tidak sedemikian" . Dan ini merupaka kaedah yang telah disepakati disisi seluruh ulama Islam.

Berkata Imam kita Abu Bakar (semoga Allah meredhoinya): "Merasai diri itu lemah dari membayangi zat Tuhan maka itulah tauhid mengenal Tuhan dan memcari-cari serta membayangkan zat Tuhan itu pula adalah kufur dan syirik".

Alhamdulillah kita berada dalam akidah yang benar ini, memohon kepada Allah ta'ala agar mematikan kita diatas pegangan ini. Amin ya Arhamar Rohimin Wa akhiru da'wana 'anil hamdulillahi robbil 'alamin.

Diterjemah oleh:Ustaz Rasyiq Alwi www.ustaz-rasyiq.blogspot.com

Monday, May 25, 2009

Ilmu Yang Memberi Manfaat dan Kelebihannya.

Kata Imam al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah:”Dan ilmu yang member manfaat itu iaitu barang yang menambah takutmu akan Allah taala dan menambah pula di dalam penglihatan hatimu dengan kecelaan dirimu dan menambah pula di dalam pengenalanmu akan ibadah kepada Tuhanmu yang Maha Mulia dan yang Maha Tinggi.Dan mengurangkan akan gemarmu kepada dunia dan menambah gemarmu kepada akhirat.Dan membukakan ia akan mata hatimu dengan yang membinasakan akan amalmu hingga engkau memelihara diri daripadanya dan melihatkan ia akan dikau atas tipu syaitan dan perdayanya”

Kata setengah Arifin BILLAH:”Barangsiapa tiada baginya daripada ilmu kaum ini,yakni ilmu tasawuf nescaya ditakuti atasnya su’ul khatimah yakni mati di dalam maksiat”.

Kata Syeikh Abu Hasan asy-Syazili:”Barangsiapa tiada masuk lagi tiada mahir di dalam ilmu ini,yakni ilmu tasawuf nescaya mati ia padahal ia mengekali atas beberapa dosa yang besar padahal ia tiada mengetahui akan yang demikian itu”.

Kata Syekh Ibni Abbad dalam syarah hikam karangan Ibnu ‘Athaillah:”Dan inilah yakni ilmu tasawuf inilah segala ilmu yang sayugianya bagi manusia bahawa dikaramkannya di dalamnya akan umurnya yang lanjut pada menuntutnya dan jangan memadai daripadanya dengan banyak apakan lagi kalau hanya dengan sedikit”.

Kata Sayyid Abdul Qadir al-Idrus di dalam kitab ad-Durrus Tsamin:”Dan bagi menghasilkan akan ilmu tasawuf yang kadar ini,yakni kadar fardhu ain ini memadalah dengan mengamalkan barang yang di dalam kitab Minhajul-Abidin karya Imam al-Ghazali dan mengenal perceraian ilmu batin yang lebih daripada ini bukan daripada fardhu ain(fardhu kifayah)”.

Wednesday, May 20, 2009

Bolehkah Mengkafirkan Orang Islam

AKhir2 ini semakin banyak ustaz yang begitu mudah menghukum orang lain sesat, bid'ah dan kafir.Apa pendirian kita terhadap perkara ini?
Untuk menjawab soalan ni, perlu diingatkan kebanyakan manusia salah faham dalam dalam memahami sebab2 yang menyebabkan seseorang keluar daripada Islam dan jadi kafir.Ada yang sampai menjatuhkan hukum kafir ke atas orang Islam kerana perbezaan pendapat sehingga tiada lagi orang Islam atas muka bumi melainkan sedikit.
Berkata al-Allamah al-Imam as-Sayyid Ahmad al-Haddad:"Telah berlaku ijmak menegah mengkafirkan ahlul qiblat kecuali menafikan adanya Maha Pencipta lagi Maha Pekuasa atau syirik jali yang tak dapat ditakwil atau mengingkari kenabian Rasul,atau ingkar sesuatu yang diketahui dalam agama secara dharurah atau ingkar perkara mutawatir atau ingkar ijmak ulama.
Diriwayatkan daripada Imam Malik,"Sesiapa yang timbul darinya 99 ihtimal(kebarangkalian) kufur dan satu ihtimal iman maka diihtimalkan dirinya beriman.
Sayyidina Ali r.a tentang kumpulan yang menentangnya adakah mereka ini kafir?Beliau menjawab "Tidak."Kemudian ditanya Adakah mereka ini Munafiq?"Jawab beliau "Tidak,orang munafiq tidak mengingati Allah melainkan sedikit.Mereka ini banyak berzikir kepada Allah"Lalu ditanya "Golongan manakah mereka?Jawab Sayyidina Ali:"Satu kaum yang terkena fitnah maka mereka buta dan tuli".

Penjelasan tentang Asya'irah

Mungkin ada di antara kita yang pernah mengikuti pengajian terdengar ustaz berkata; “Asya’irah adalah sesat dengan amalan-amalan yang mensyirikkan Allah.Mungkin ada yang bertanya kenapa dikatakan sesat sedangkan mempunyai ramai pengikut?Apa dia Asya’irah?Siapa pengasasnya dan ada atau tidak pengikut Asyairah di Malaysia?

Asyairah adalah mazhab dalam ilmu akidah atau ilmu tauhid.Ia adalah mazhab terkenal,diikuti dan diamalkan di seliruh dunia oleh masyarakat Islam Sunni daripada dahulu hingga sekarang.Asyairah adalah nama yang dipadankan dengan nama pengasas mazhab iaitu Abu Hassan Ali al-Asy’ari(260-324H). Lalu dinamakan mazhab Asy’irah yang juga dikenali dengan mazhab Ahlus Sunnah Wal Jamaah.

Di Malaysia dan Asia Tenggara,hamper keseluruhan berpegang kepada mazhab Asyairah atau Ahlus Sunnah Wal Jamaah.Adapun tuduhan yang mengatakan Asyairah ajaran sesat antaranya adalah mengenai ayat-ayat sifat iaitu ayat-ayat yang menyentuh tentang sifat-sifat Allah.Dalam Quran terdapat ayat yang menyebut secara khusus ‘tangan Allah’,’muka Allah’,manakala ada hadis yang menyebut ‘Allah turun ke langit bumi’dan sebagainya.

Dalam perbahasan ayat-ayat seumpama ini,mazhab Asyairah atau Ahlus Sunnah berpegang kepada takwil iaitu mengkiaskan sifat-sifat Allah tersebut dengan makna yang layak baginya tanpa mengurang sedikit pun kesempurnaan Allah dan tidak boleh dikatakan sebagai mensyirikkan Allah.Contohnya ayat “tangan Allah berada di atas tangan mereka” ditafsirkan kekuasaan Allah mengatasi kekuasaan manusia. Jika ayat “semua alam ini akan binasa,yang tinggal ialah muka Allah yang Maha Mulia” ditakwilkan muka itu dengan Zat Allah.

Elok disebutkan bahawa pengasas mazhab Asyairah ini adalah ulama besar yang telah mengarang kira-kira 300 judul kitab-kitab agama yang tinggi nilai yang kebanyakannya dalam ilmu akidah.Yang menjadi pengikut kepada mazhab ini adalah majoriti umat Islam termasuk ulama-ulama ulung yang diketahui kewarakan dan keilmuan mereka dalam bidang masing-masing.

Ada antaranya adalah ulama besar dalam ilmu tafsir seperti Imam al-Qurtubi,Imam Fakhruddin ar-Razi, Imam an-Nasafi,Imam Ibnul Jauzi dan banyak lagi.Dalam ilmu hadis terdapat Imam al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani,Imam al-Hafiz al-Baihaqi,Imam Nawawi dan sebagainya.Dalam bidang fiqh terdapat ulama besar Imam Ibnu Hajar al-Haitami,Imam Zakaria al-Ansori,Imam asy-Syarbili dan yang lain.Banyak lagi ulama yang masyhur seperti Imam al-Haramain al-Juwaini,Imam Abu Bakr al-Baqilani,Imam al-Qastalani dan seluruh ulama lain.

Oleh yang demikian,patutkah mazhab yang sebegini begitu mudah dikatakan sesat dan syirik.Ia hanya dakwaan yang lebih banyak mendatangkan perpecahan dan fitnah daripada kebaikan.Apakah tidak patut dijadikan perpaduan ummah itu sebagai suatu kemestian.Kita hanya menjelaskan apa yang kita pegang sahaja.Jangan sesekali mempertikaikan apa yang orang lain lakukan.

Diolah daripada tulisan Dato’ Dr Haron Din dalam akhbar Harakah.