Saturday, March 12, 2011

Kisah Ihya'

Apakah maksud Ihya’ ‘Ulumiddin?
Menghidupkan Ilmu-ilmu Agama

Nama penuh Imam Ghazali
Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Ghazali.

Karya2 Imam Ghazali dalam simpanan saya
1. Al-Munqiz min adh-Dhalal (Selamat Daripada Kesesatan)
2. Ar-Risalah al-Laduniyyah (Risalah Ilmu Laduni)
3. Misykatul Anwar
4. Kimia’ as-Sa’adah (Kimia Kebahagiaan)

Karya2 Imam Ghazali yang lain
1. Maqasidul Falasifah
2. Tahafut al-Falasifah
3. Minhajul Abidin
4. Tafsir Al-Ghazali
5. Fadhaih al-Batiniyyah wa al-Fadhail al-Mustazhiriyyah.
6. Majalis al-Ghazaliyyah (himpunan kuliahnya yang ditulis oleh peminatnya bernama Ibnu Labban)
7. Mizan-al-Amal
8. Al-i’tisad fi Al-I’tiqad
9. Sir al-‘Alamin
10. Al-Ma’arif al-‘Aqaliyah
11. Kitab al-Arba’in
12. Juwahirul Quran
13. Ayyuhai Walad
14. Hujjah al-Haq
15. Qisasul Mustaqim

Apakah kitab-kitab ringkasan Ihya’ ‘Ulumiddin yang popular di rantau Nusantara ini?
1. Kitab Bimbingan Mukmin
2. Kitab Bidayatul Hidayah
3. Kitab Hidayatus Salikin (1778 M) karya Syeikh Abdus Samad al-Falimbani. Kitab ini merupakan huraian kepada kitab Bidayatul Hidayah.
4. Kitab Sairus Salikin karya Syeikh Abdus Samad al-Falimbani.

No comments: