Sunday, February 5, 2012

Kajian Dr Asmadi Mengenai Wahabi(Part 2)

(Gambar hiasan)

Imam Abu Zahrah kemudiannya memperincikan beberapa kritikan terhadap Wahhabiyah:

1. Wahhabi berkembang melalui kekuatan senjata:

Imam Abu Zahrah berkata:

أن اﻟﻮهﺎﺑﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻮة اﻟﻤﺠﺮدة، ﺑﻞ ﻋﻤﺪت إﻟﻰ ﺣﻤﻞ اﻟﺴﻴﻒ ﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧﻬﻢ ﻳﺤﺎرﺑﻮن اﻟﺒﺪع، وهﻲ ﻣﻨﻜﺮ ﺗﺠﺐ ﻣﺤﺎرﺑﺘ

Bermaksud: Sesungguhnya al-Wahabiyyah tidak hanya menggunakan dakwah semata-mata, sebaliknya sengaja mengangkat senjata untuk memerangi orangorang yang menentang di atas alas an memerangi 'bid'ah', iaitu mungkar yang wajib diperangi.

Beliau berkata lagi: Muhammad bin Sa'ud (datuk keluarga Saudi sekarang) memimpin fikrah wahhabiyyah dalam peperangan, iaitu besan kepada kepada Sheikh Muhammad Abdul Wahhab yang menganuti mazhabnya dan amat ekstrem kepada kefahamannya. Dia memulakan usaha menggunakan kekuatan senjata dan mengisytiharkan bahawasanya dia mahu menegakkan sunnah dan mematikan bid'ah.

2. Wahhabi meruntuhkan masjid yang ada kubur-kubur.

Imam Abu Zahrah berkata:

أﻧﻬﺎ آﺎﻧﺖ آﻠﻤﺎ ﻣﻜﻦ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺔ أو ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺗﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﺿﺮﺣﺔ هﺪﻣﺎ وﺗﺨﺮﻳﺒﺎ....... وﻟﻜﻦ ﻳﻈﻬر أﻧﻬﻢ آﺎﻧﻮا ﻳﻬﺪﻣﻮن اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻣﻊ اﻟﻀﺮﻳﺦ أﺧﺬا ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮ اﻟﺬي اﺳﺘﻨﻜﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻤﻞ ﺑﻨﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ إذ اﺗﺨﺬوا ﻣﻦ ﻗﺒﻮر أﻧﺒﻴﺎﺋﻬﻢ ﻣﺴﺎﺟﺪ

Bermaksud: Sesungguhnya mereka, apabila menguasai sesuatu kampong atau Bandar, mereka ke kubur-kubur lantas meruntuhkannya dan merosakkannya……telah zahir adalah mereka mmeruntuhkan masjid yang ada kubur dengan berpandukan satu khabar (hadith) yang menunjukkan Nabi SAW menyanggah amalan Bani Israel yang menjadi kubur para nabi sebagai masjid.

3. Wahhabi memusnahkan kubur-kubur sahabat

Imam Abu Zahrah mengatakan lagi: Mereka bukan setakat itu sahaja, mereka pergi ke kubur yang kelihatan dan membinasakannya iaitu ketika mana mereka mendapat kuasa di Tanah Hijaz, mereka membinasakan kubur-kubur Sahabat dan meratakannya setara bumi. Kini tidak ada lagi kubur-kubur tersebut kecuali papan tanda yang menunjukkan tempat kubur. Mereka membenarkan menziarahi kubur, tetapi hanya setakat ziarah untuk mengucapkan selamat pada empunya kibur. Orang yang menziarahi mengatakan: "As-salamu 'alaik".(Abu Zahrah, Muhammad (1996). Tarikh al-Mazahib al-Islamiah. Kaherah: Dar al-Fikr al-'Arabi. H.212-214. )

4. Wahhabi terikat dengan perkara-perkara kecil.

Wahhabi amat terikat dengan perkara-perkara kecil yang tiada pun penyembahan atau unsur-unsur penyembahan dan mengisytiharkan menyanggahinya, umpamanya gambar fotografi. Kita boleh dapat dari fatwa-fatwa mereka dan bukbuku kecil tulisan ulama-ulama mereka. Namun pemimpin-pemimpin mereka tidak peduli pun pandangan ini dan melontarkannya ke dinding.

5. Wahhabi memperluaskan makna bid'ah kepada makna yang amat luas dan pelik.

Mereka memperluaskan makna bid'ah kepada makna yang amat luas dan pelik sehingga mereka mengatakan meletakkan tabir di Raudhah Syarifah sebagai perkara bid'ah. Justeru, mereka melarang mempebaharui tabir tersebut

6. Hanya Wahhabi yang benar.

Ulama Wahhabi mendakwa pandanganyalah yang 'benar', yang tidak menerima 'salah'. Manakala pandangan orang lain adalah 'salah', tidak mengandungi 'kebenaran'. Bahkan mereka mengatakan, perbuatan orang lain mendirikan kubur dan mengelilinginya sebagai hampir kepada penyembahan, di sini mereka seperti Khawarij yang mengkafirkan orang lain dan memerangi mereka.

Menurut Imam Abu Zahrah lagi: Pandagan-pandangan Wahhabi ini tidak merbahaya pada ketika mereka di padang pasir, namun mereka bercampur dengan orang lain apabila keluarga Saaud menguasai Hijaz maka ia adalah sesuatu yang merbahaya.

Namun, Raja Terdahulu, Abdul Aziz Al Saud telah berdepan perkara ini dan hanya menjadikan pandangan ini hanya untuk mereka dan bukan untuk selain dari mereka, dan berjalan usahanya dan langkahnya yang agak ke depan sehingga dia mengarahkan pembuatan tabir al-Raudhah sebagai ganti tabir yang telah reput, namun dia menangguhkan peletakan tabir baru ini sehingga tamatnya pembaikan Masjid Nabawi dan beliau mati sebelum melakukannya. Semoga penggantinya meneruskan usahanya.

Daripada maklumat yang diterima, Raja Abdullah Abd al-'Aziz yang memerintah kerajaan Arab Saudi sekarang, telah melantik ulama Ahlussunah wal Jamaah yang beraliran Asyairah untuk menyertai Majlis Fatwa mereka.Ini menggambarkan sudah terdapat keterbukaan Kerajaan Arab Saudi mengenai perkara ini.

4.0 Pandangan 'mujamalah' (Kelihatan menyokong tetapi menyanggah hampir kesemua pandangan)

Sebagaimana yang penulis nyatakan di awal artikel ini, terdapat ramai ulama yang menggunakan 'konsep mujamalah'. Mereka memuji Sheikh Muhammad Abd al-Wahhab sebagai al-muslih secara nyata, namun mereka menghuraikan kemudiannya kebatilan pandangan tersebut satu persatu.

Penulisan ini cuba menelusuri Prof Dr Wahbah Zuhayli yang menggunakan uslub ini dalam kitabnya al-Bida' al-Munkarah:

إﻧﻨﻲ ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪء ﻣﻊ اﺗﺠﺎﻩ أهﻞ اﻟﺴﻨﺔ آﺎﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي وﻏﻴﺮﻩ، وﻣﻨﻬﺎ إﺻﻼﺣﺎت اﻟﻤﺼﻠﺢ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮهﺎب رﺣﻤﻪ اﷲ، ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ ﺑﻴﻦ اﻻﻧﺤﺮاف وﺑﻴﻦ اﻟﻌﻮام اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺎرﺳﻮن ﻃﻘﻮﺳﺎ ﺷﺎذة، أو ﺗﺼﺪر ﻋﻨﻬﻢ ﻋﺒﺎرات ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ وﻻ ﻻﺋﻘﺔ، آﺎﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻷﻣﻮات اﻟﺼﻠﺤﺎء أو اﻷوﻟﻴﺎء ﺗﺤﻘﻴﻖ رﻏﺒﺔ أو ﻣﻨﻊ ﺿﺮ....إﻟﺦ

Bermaksud: Sesungguhnya aku semenjak dahulu bersama-sama pembawaan ulama Ahlussunnah seperti al-Imam al-Nawawi dan selainnya. Antaranya 'islah-islah' seorang Muslih iaitu Muhammad bin Abd al-Wahhab Rahimahullah, untuk menghalang antara 'kesesatan' dan 'orang-orang awam' yang mengamalkan bentuk ibadah yang ganjil. Atau keluar daripada mereka perkataan yang tidak benar dan tidak sepatutnya, seperti meminta dari jenazah orang-orang Soleh dan wali-wali samada untuk memenuhi hajat atau menghalang bahaya….

Beliau berkata lagi:

وإﻧﻨﻲ أﻳﻀﺎ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﺰﻳﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، وﻟﻜﻨﻲ ﻟﺴﺖ ﻣﻊ اﻷﺣﺪ ﻓﻲ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻤﻨﻔﺮ واﻻﺗﻬﺎم اﻟﺴﺮﻳﻊ ﺑﺎﻟﻜﻔﺮ واﻟﻀﻼل أو وﺻﻒ إﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﻘﺒﻮري (أي ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻘﺒﺮ) ﻟﻤﺠﺮد زﻳﺎرة اﻟﻘﺒﻮر اﻟﺘﻲ هﻲ ﺳﻨﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ.

Bermaksud: Sesungguhnya aku bersama-sama al-Salafiyyah pada mensucikan Allah Taala, namun bukanlah aku bersama-sama dengan seseorang yang menggunakan cara yang menyebabkan masyarakat lari, atau cepat membuat tuduhan kafir, sesat, atau menggelarkan seseorang dengan quburi (penyembah kubur) apabila dia menziarahi kubur,walhal amalan tersebut merupakan sunnah yang thabit.

Beliau berkata lagi:

وﻣﻦ ﺗﺄول ﺑﻌﺾ ﺻﻔﺎت اﷲ ﻻ ﻳﻜﻔﺮ آﺘﺄوﻳﻞ وﺟﻪ اﷲ ﺑﺄﻧﻪ آﻨﺎﻳﺔ أو ﻣﺠﺎز ﻋﻦ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻓﺬﻟﻚ أﺳﻠﻮب ﻋﺮﺑﻲ ﻣﻌﺮوف، وﺗﺄوﻳﻞ اﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﻘﺪرة، وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻘﺒﻠﻪ اﻟﻌﻘﻞ، ﻷن آﻼ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻒ واﻟﺨﻠﻒ ﻳﻨﺰهﻮن اﻟﺨﺎﻟﻖ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ اﻟﺤﻮادث وإن آﺎن اﻷﺳﻠﻢ اﻹﻳﻤﺎن ﺑﺎﻟﺼﻔﺎت اﻟﺤﺴﻨﻰ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﺸﺒﻴﻪ، وﻻ ﺗﻌﻄﻴﻞ وﻻ ﺗﺄوﻳﻞ.

Bermaksud: Sesiapa yang mentakwilkan sebahagian sifat-sifat Allah, tidak kufur seperti mentakwilkan 'wajhullah', kerana ia adalah 'kinayah' atau 'majaz' terhadap Allah SWT. Itu adalah uslub bahara Arab yang terkenal. Maka ditakwilkan 'al-yad' dengan 'al-qudrah', dan selainnya yang aqal boleh menerimanya, kerana kesemua alSalaf dan al-Khalaf mensucikan Pencipta (al-Khaliq) dari menyerupai perkara baru. Walaupun yang paling selamat ialah berimannya dengan asma' Allah Taala al-husna tanpa tasybih, tanpa ta'til dan tanpa ta'wil.

No comments: