Monday, June 28, 2010

Hukum Kedua Ibu Bapa Nabi SAW


Hukum kedua ibu bapa Nabi SAW bahawa kedua2 mereka adalah selamat dan bukan ahli neraka.Perkara ini telah disepakati oleh ulama salaf dan khalaf.Dalam perkara ini mereka terpecah kepada 3 pendapat.

Pendapat pertama daripada ulama Asyairah di kalangan ahli kalam dan ulama mazhab Syafii di kalangan fuqaha: Mereka mengatakan kedua2 ibu bapa Nabi SAW mati sebelum kebangkitan Baginda sebagai Rasul SAW dan tidak ada azab sebelum kebangkitan Baginda SAW.Mereka dikira sebagai ahli fatrah. Banyak ayat menunjukkan ahli fatrah tidak diseksa.Antaranya:
Al-Isra’:15-“dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul.”
Al-An’am:131-“Yang demikian itu adalah karena Tuhanmu tidaklah membinasakan kota-kota secara aniaya, sedang penduduknya dalam keadaan lengah”- Maksudnya: penduduk suatu kota tidak akan diazab, sebelum diutus seorang rasul yang akan memberi peringatan kepada mereka.
Al-Qasas:47-“Dan agar mereka tidak mengatakan ketika azab menimpa mereka disebabkan apa yang mereka kerjakan: "Ya Tuhan kami, mengapa Engkau tidak mengutus seorang rasul kepada kami, lalu kami mengikuti ayat-ayat Engkau dan jadilah kami termasuk orang-orang mukmin”
Toha:134-“Dan sekiranya Kami binasakan mereka dengan suatu azab sebelum Al Quran itu (diturunkan), tentulah mereka berkata: "Ya Tuhan kami, mengapa tidak Engkau utus seorang rasul kepada kami, lalu kami mengikuti ayat-ayat Engkau sebelum kami menjadi hina dan rendah?"
Al-Qasas:59-“Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum Dia mengutus di ibukota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka”
Al-An’am:155&156-“Dan Al-Quran itu adalah kitab yang Kami turunkan yang diberkati, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. (Kami turunkan al-Quran itu) agar kamu (tidak) mengatakan: "Bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami, dan sesungguhnya kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca”
Asy-Syuara’:208&209-“Dan Kami tidak membinasakan sesuatu negeripun, melainkan sesudah ada baginya orang-orang yang memberi peringatan; untuk menjadi peringatan. Dan Kami sekali-kali tidak berlaku zalim.”
Fatir:37-“Dan mereka berteriak di dalam neraka itu : "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami niscaya kami akan mengerjakan amal yang saleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan." Dan apakah Kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir, dan (apakah tidak) datang kepada kamu pemberi peringatan?”
Pendapat kedua:-Kedua ibu bapa Baginda SAW tidak syirik bahkan mereka mengikut agama moyang mereka iaitu Nabi Ibrahim a.s.Antara yang berpendapat sebegini ialah Imam Fakhruddin ar-Razi.Katanya dalam kitab Asrarut Tanzil: “Adalah Azar bukannya bapa Nabi Ibrahim bahkan ia adalah bapa saudaranya. Tidak ada seorang pun antara bapa2 para Nabi adalah kafir khususnya bapa2 Nabi SAW hinggalah ke Nabi Adam.Dalilnya surah Asy-Syuara’:218-“Yang melihat kamu ketika kamu berdiri (untuk sembahyang), dan (melihat pula) perobahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud.”Makna ayat ini adalah Nur Muhammad berpindah daripada orang yang sujud kepada orang yang sujud.Ini menunjukkan seluruh bapa2 Nabi Muhammad SAW adalah Muslimin.
Pendapat ketiga:-Allah menghidupkan semula kedua ibu bapa Nabi SAW dan mereka beriman kepada Baginda.Sekelompok besar Muhaddis cenderung kepada pendapat ini.Antara mereka ialah Ibnu Syahin, al-Hafiz Abu Bakar al-Khatib al-Baghdadi, as-Suhaili, al-Qurtubi,al-Allamah Nasiruddin bin al-Munir dll.
Mereka berdalil kepada hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Syahin,al-Khatib al-Baghdadi, ad-Daraqutni, Ibnu Asakir dengan sanad yang dhaif daripada Aisyah r.anha katanya:Kami pergi menunaikan haji al-wada’ bersama2 Rasul SAW.Apabila kami sampai di Hujun baginda menangis dan bersedih.Kemudian Baginda turun dan hilang daripada aku dalam waktu yang lama.Kemudian Baginda kembali dalam keadaan gembira dan tersenyum.Daku lalu bertanya mengapa?Maka sabda Baginda: “Aku pergi ke kubur ibuku lalu aku mohon kepada Allah agar menghidupkannya lalu Allah menghidupkannya dan dia beriman kepadaku.Setelah itu dimatikan semula”
Berkata al-Hafiz Syamsuddin b Nasiruddin ad-Dimasyqi: “Allah kasih kepada Nabi SAW dengan menambah anugerah yang pelbagai, Dan sesungguhnya Allah Maha Pemurah, Maka Allah menghidupkan ibu bapa Rasul SAW, untuk beriman dengannya sebagai anugerah istimewa, Maka terimalah hakikat ini sesungguhnya Allah yang bersifat Qadim(sedia) Maha Pekuasa melakukan demikian, sekalipun hadis tersebut martabatnya adalah dhoif.”
Ringkasan daripada Risalah “Masalik al-Hunafa fi Walidai al-Mustafa” karya Imam Jalaluddin as-Suyuti dalm kitab al-Hawi lil-Fatawa.
Diringkaskan oleh:
Mohd Amir Md Azmi,
Ex-SMKAK,ex-KISAS,
BA Syariah Islamiah Al-Azhar.

No comments: