Sunday, September 25, 2011

Berita Gembira Kepada Golongan Asya'irah


Terdapat hadis sahih yang telah menceritakan kebenaran pegangan Imam al-Asy'ari yang mana beliau ialah cucu kepada seorang sahabat Nabi SAW iaitu Abu Musa al-Asy'ari.Ketika turunnya ayat 54 surah al-Maidah yang bermaksud: "Wahai orang yang beriman!Sesiapa antara kamu murtad daripada agamanya maka Allah akan datangkan suatu KAUM yang dicintai oleh Allah dan mereka pula mencintaiNya(baca sampai habis ayat)

Al-Hafiz Ibnu Asakir meriwayatkan dalam kitabnya Tabyin Kazbil Muftari dan al-Hakim meriwayatkan dalam kitabnya al-Mustadrak sebab turun ayat di atas: "Tatkala turunnya ayat ini, lalu Rasulullah SAW bersabda: "Mereka kaummu wahai Abu Musa, dan Rasulullah SAW menunjukkan dengan tangan Baginda kepada Abu Musa al-Asy'ari"

Imam al-Hakim menghukumkan hadis di atas sebagai sahih atas syarat Sahih Muslim.Hadis di atas juga diriwayatkan oleh at-Tabari dalam kitab tafsirnya, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Sa'd dalam kitabnya at-Tabaqat al-Kubra dan at-Tabarani dalam kitab al-Mu'jam al-Kabir.Al-Hafiz al-Haithami berkata dalam kitabnya Mujma' az-Zawaid bahawa rijal (para perawi) hadis tersebut adalah sahih.

Al-Imam al-Qurtubi berkata dalam kitab tafsirnya menaqalkan daripada kata2 Imam al-Qushayri: "Maka para pengikut Abu Hasan al-Asy'ari adalah termasuk kaumnya kerana setiap tempat yang disandarkan di dalamnya oleh suatu kaum kepada seseorang Nabi maka maksudnya ialah para pengikut."

No comments: